Fee Kleiß:

Biografie:
1984 geboren in Kuchen
2004-2009 Studium an der Kunsthochschule Mainz bei Prof. Anne Berning
2009-2013 Studium an der UdK Berlin
2013 Meisterschülerabschluss bei Prof. Valérie Favre